Privacy Policy

Fysio Olympiadeplein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio Olympiadeplein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ten behoeve van deze wet stellen wij u met deze verklaring op de hoogte van de doelen, methode en bewaartermijn van de gegevens en tevens geven wij aan welke gegevens wij van u verzamelen.
In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers, andere (para) medische
disciplines en andersoortige (zoals rechtsbijstand, schadeletsel) vragen wij altijd vooraf uw nadrukkelijke toestemming.
Te allen tijde kunt u deze toestemming intrekken.

Welke gegevens verzamelen wij van u?
-Gegevens die belangrijk zijn voor de fysiotherapeutische behandeling.
Het gaat hierom NAW gegevens, BSN nummer, geslacht, geboortedatum, verzekeringsgegevens, huisarts/specialist, telefoonnummer, E- mailadres, beroep en opleiding.
-Het behandeldossier, bestaat uit informatie over de klacht waarvoor u wordt behandeld, procedurevoorstel, medische voorgeschiedenis, diagnostische verrichtingen en bevindingen, behandelplan, eventuele gegevens van de verwijzer en/of opgevraagde medisch informatie van andere betrokken disciplines zoals artsen/ specialisten.
-Cliëntgegevens t.b.v. (medische) training en kwaliteitsdoeleinden: geanonimiseerd waar mogelijk in het kader van supervisie/intervisie, deskundigheidsbevordering, inhoudelijke toetsing van de behandelkwaliteit. In het kader van de kwaliteitsdoeleinden maakt de praktijk gebruik van uw
E-mailadres om u een tevredenheidsenquête te kunnen sturen.

Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?
Helaas kunnen wij zonder verstrekking van deze gegevens geen behandelplan voor u maken. Echter u beslist zelf of en welke gegevens wij van u mogen verzamelen.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden gedurende 15 jaren bewaard bij Fysiotherapie Anne Frank conform Wet op Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO).

Beveiliging
Uw gegevens verzamelen wij met behulp van de volgende systemen en methoden:
Intramed (EPD, agenda, check verzekeringsgegevens) wordt gehosted door Careplans
Gedurende uw behandeltraject kan extra informatie m.b.t. uw klachten worden verzameld door gerichte vragenlijsten, welke door uw fysiotherapeut worden verstrekt. Bij het retourneren wordt de ingevulde vragenlijst direct gekoppeld aan uw behandeldossier. Na afloop van uw behandeltraject verzamelen wij m.b.v. Qualiview gegevens over de tevredenheid, het retourneren kan indien gewenst anoniem.  Rapportages naar verwijzers worden via ZorgMail (een beveiligde mailomgeving) verstuurd of persoonlijk aan u meegeven indien het ZorgMail-adres van de verwijzer onbekend is.
De plaats waar wij uw gegevens bewaren is digitaal in Intramed en wordt gehosted door Careplans.Deze verbindingen worden opgezet vanuit een uniek IP-adres en beveiligd tegen oneigenlijk gebruik middels een wachtwoord dat uitsluitend bij uw therapeut/medewerkers bekend is. Tevens zijn gerichte verwerkingsovereenkomsten afgesloten met de organisatie horend bij reeds genoemde systemen. Zij dragen zorg voor back-ups. Hierdoor borgen wij uw gegevens en zijn deze te allen tijde weer terug te halen bij een eventuele crash van het systeem. Belangrijke fysieke documenten (verwijzing e.d.) worden bewaard in afgesloten kasten in een afgesloten ruimte binnen de praktijk en worden vanaf 01-05-2018 gescand en opgeslagen in Intramed. Op de website worden geen persoonsgegevens verwerkt/verstrekt.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-Hosting Intramed (Careplans)
-Het verzorgen van de (financiële) administratie (alleen gegevens t.b.v. de financiële administratie)
-Het verzorgen van Klanttevredenheidsonderzoek (Qualiview)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen onder de 12 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen tussen 12-15 jaar)) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger en de minderjarige.
Personen vanaf 16 jaar mogen zelf schriftelijke toestemming geven.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als praktijk fysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Contactgegevens
Fysio Olympiadeplein
Olympiadeplein 142
2807 BH  Gouda
0182-521702
olympiadeplein@ftos.nl

Versie: 1.0 d.d. 22-05-2018